Зареждане... Моля Изчакайте...

Условия за ползване

ТЕРМИНОЛОГИЯ

Под "КЛИЕНТ" или "ПОТРЕБИTЕЛ" се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата името на outlet.mymall.bg на своя компютър.

Под "ПОРЪЧКА" се разбират избраните стоки и всички други атрибути, свързани с доставка и заплащане на стоката от клиента.

Интернет магазинът е собственост на outlet.mymall.bg, наричан за краткост "ТЪРГОВЕЦ".

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящият документ съдържа общите условия, при които ТЪРГОВЕЦЪТ прeдоставя стоки на КЛИЕНТИТЕ си, посредством Интернет магазина outlet.mymall.bg. Тези условия обвързват всички потребители.

1.Идентифициране на КЛИЕНТА с цел възпроизвеждането на изявлението му както за приемане на ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, така и за направена поръчка, се извършва чрез съхранение във файловете на сървъра на outlet.mymall.bg , IP адреса на КЛИЕНТА, както и всяка друга информация.

2.Продуктите, които се намират на интернет страницата на outlet.mymall.bg не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на ТЪРГОВЕЦА.

3.След натискане на бутона "Финализирай поръчката"  ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да закупи стоките, намиращи се в количката. Това действие има правно обвързваща сила. КЛИЕНТЪТ получава потвърждение на поръчката си и с това потвърждение се счита, че е сключен ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА ОТ РАЗСТОЯНИЕ според ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ в смисъла на ЗЗД и според изискванията на ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български лева.

4.Информация за потвърждаване на покупката КЛИЕНТЪТ получава чрез имейл.

5.След получаване на поръчка се извършва проверка за валидността на данните от регистрацията.

6.Посочването на неверни данни прави поръчката невалидна и освобождава outlet.mymall.bg от задължението да извърши доставката.

7.Цената на всеки отделен артикул е за 1 брой с включен ДДС, в български лева. Обявената в търга цена е в сила до изчерпване на количеството, ако не е обявено друго. При кампания за промоционални цени, в самата оферта се посочва периода, за който са валидни или до изчерпване на количествата. Това не се отнася за артикули, които се продават на търг чрез наддаване.

8.Цената на доставката е за сметка на КЛИЕНТА, освен, ако за съответния артикул е уговорено друго или покупката  е на стойност на или над цена, за която ТЪРГОВЕЦЪТ се ангажира да извърши доставката за своя сметка.

9.КЛИЕНТЪТ може да отмени направена поръчка, но не по-късно от времето, уговорено за доставка на съответната стока и преди направената от него покупка да е предадена за доставка на куриерската служба. При отказ, когато поръчката вече е изпратена, той дължи ан ТЪРГОВЕЦА стойността на куриерската услуга и в двете посоки.

10.Всеки клиент има право, без да дължи неустойка или посочва причина в 7-дневен срок от получаването на стоката да се откаже от нея и да я върне, като заплати само пощенските разходи, когато не са на лице обстоятелства по чл.11. Този член се прилага само, когато стоката е във вида, в който е получена, не е използвана, не е нарушена целостта на опаковката и са приложени всички съпътстващи документи към нея.

11.Когато КЛИЕНТ се откаже от стока, която е получена с безплатна доставка, той дължи разходите по получаването и връщането /и в двете посоки/, освен, когато не са на лице обстоятелства от чл.12.

12.Ако получената стока не отговаря на закупената или е дефектна, след преглед и проверка, КЛИЕНТЪТ има право да получи и ще получи парите си обратно, а също така и направените от него разходи за доставка и връщане максимум в рамките на 30 дни. Това не се отнася за случаи, когато се касае за незначителни различия или лоша преценка на КЛИЕНТА, тъй като поръчката се прави на база снимков материал.

13.КЛИЕНТЪТ не може да оспори съответствието на стоката с договора за продажбата й, когато при сключването на договора /покупката/ е знаел или не е могъл да не знае за несъответствието  /Чл.109 от Закон за Електронна Търговия/.

14.При несъответствие на потребителска стока с договор за продажба, КЛИЕНТЪТ има право да предяви рекламация, като поиска от ПРОДАВАЧА да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай КЛИЕНТЪТ може да избира между ремонт на стоката или замяната й  с нова, освен, ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия /Чл.112, ал.1 от Закон за Електронна Търговия/. Смята се, че даден начин за обезщетение е непропорционален , ако неговото използване налага разходи на ПРОДАВАЧА, които в сравнение с другия начин за обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

14.1. Стойността на стоката, ако нямаше липса на съответствие.

14.2. Значимостта на несъответствието.

14.3.Възможността да се предложи на КЛИЕНТА друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него /Чл.112, ал.2 от Закон за Електронна Търговия/.

15.Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявената рекламация /Чл.113, ал.2 от Закон за Електронна Търговия/.

16.КЛИЕНТЪТ не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намяване на цената на стоката, ако ТЪРГОВЕЦЪТ се съгласи да бъде извършена замяна с нова или да се поправи в рамките на един месец от предявяване на рекламацията /Чл.114 от Закон за Елекронна Търговия/.

17.Закупена стока може да се върне обратно само, ако същата е във вида, в който е получена - неизползвана и с ненарушена търговска опаковка.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА
18.КЛИЕНТЪТ е длъжен след направена покупка да я потвърди чрез формата за контакт.

19.ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да разглежда, да купува и поръчва за доставка обявените в outlet.mymall.bg стоки.

20.КЛИЕНТЪТ има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

21.Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които  се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да уведомява ТРГОВЕЦА за всеки случай на неправомерен достъп чрез изполване на неговия акаунт.

22.КЛИЕНТЪТ е длъжен да заплати цената на поръчката си според договорения начин, както и цената на доставката, ако изрично не е договорено друго.

23.Всеки ПОТРЕБИТЕЛ, независимо дали е клиент на търговеца, се задължава при ползване на услугите на outlet.mymall.bg :

- Да не нарушава основните човешки права и свободи, да не накърнява доброто име на другиго, както и да не разпалва расова, етническа или религиозна вражда;

- Да не нарушава чужди имуществени и неимуществени интереси, както и право на интелектуална собственост;

- Да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави, както и Интернет етиката при използването на предоставените от outlet.mymall.bg услуги;

- Да не използва или разпространява по никакъв начин материали, съдържащи вируси или системи за неоторизиран контрол, целящи да нарушат или затруднят нормалното функциониране на сайта и неговите посетители и клиенти.

24.КЛИЕНТЪТ има право да върне закупената стока, като не нарушава качеството й и опаковката и я съхранява до връщането й като добър стопанин.

25.КЛИЕНТЪТ може едностранно да прекрати договорът си с ТЪРГОВЕЦА и да закрие акаунта си при положение, че няма неуредени сметки.

26.КЛИЕНТЪТ е длъжен да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес. При поискване се предоставят електронни ДДС фактури на посочен от клиента електронен адрес. При потвърждаване на покупката е необходимо ПИСМЕНО да заявите искането си за издаване на фактура. Ако това не е направено се смята, че не желаете такава и към покупката се прилага стокова разписка. Електронната фактура се издава след заплащането на покупката, без значение начинът на плащане. При предварително плащане по фирмена сметка се издава електронна проформа фактура. В този случай при потвърждаване на самата покупка е необходимо писмено да се посочат данни за издаване на фактура.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

27.ТЪРГОВЕЦЪТ има право, но няма задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на outlet.mymall.bg.

28.ТЪРГОВЕЦЪТ има право по всяко време, без да уведомява КЛИЕНТЪТ, когато последният нарушава настоящите условия, както и при недействителни данни, едностранно да прекрати договора си с КЛИЕНТА и да му забрани достъпа до outlet.mymall.bg. В този случай ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за претърпени вреди или пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването. Горепосочените условия правят направена от КЛИЕНТА заявка/покупка за невалидна и освобождават ТЪРГОВЕЦА от задължението да я изпълни.

29.ТЪРГОВЕЦЪТ може едностранно да откаже да изпълни заявка на КЛИЕНТА, когато това е невъзможно, поради изчерпани складови наличности, невъзможност за доставка от трета страна, загубена партида или други, независещи от него случайни обстоятелства, като срив в глобалната мрежа, природни бедствия и други подобни. В този случай той е длъжен да уведоми КЛИЕНТА не по-късно от 30 дни от датата, на която е следвало да извърши доставката. При направено предварително заплащане ТЪРГОВЕЦЪТ връща сумата + законната лихва и разходите, направени от КЛИЕНТА за самият превод.

30.ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за сертификати, етикети и маркировка, предоставена от производителя. Той ги предоставя на КЛИЕНТА във вида, в който ги е получил.

31.ТЪРГОВЕЦЪТ има право при направа на фиктивни заявки, както и пренатоварване на сайта с цел нелоялна конкуренция или по други причини, както и при неправомерно използване на публикуваните материали, които са негова собственост, да издири извършителят по IP адрес и да предяви искове за нанесени щети и неправомерно ползване, както и адвокатските хонорари и съдебни такси, свързани с това.

32.ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да предостави договорената стока на обявената цена и в срок, освен в случаите, по Чл.28 и 29.

33.ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да гарантира защита на личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

34.ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да спазва ЗЗД, Тъговския закон и в частност Закона за електронната търговия, както и ЗЗП.

35.ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да не прилага нелоялни търговски практики.

36.ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен при поискване до 7 дни след покупката да прибере обратно продадената стока и да върне сумата на КЛИЕНТА по начин и ред, описани в ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ.

37.ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да предлага само безопасна за здравето на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ стока.

 

 

ТЪРГОВЕЦЪТ може по всяко време да промени ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ. В този случай той е длъжен да обяви това на видно място в сайта си и да даде достатъчно време на КЛИЕНТИТЕ си да се запознаят с новите условия. В дадения срок, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не заяви, че отхвърля промените, то той се счита за обвързан с тях. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯ заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦЪТ има право веднага да спре предоставянето на услугите на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

 

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и на добра воля. В случай, че това се окаже невъзможно, споровете се решават от компетентен съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА според ЗЗД.

 

РЕГИСТРАЦИЯТА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ В САЙТА НА OUTLET.MYMALL.BG ИМА СИЛАТА НА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР И ОЗНАЧАВА, ЧЕ КЛИЕНТЪТ Е ЗАПОЗНАТ И СЕ Е СЪГЛАСИЛ С ВСИЧКИ КЛАУЗИ ПО ТОЗИ ДОГОВОР.